SALICE colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul site-ului dorește sa interacționeze cu www.salice.ro . Astfel, pentru plasarea, finalizarea si transmiterea unei comenzi, se colectează numele, prenumele, adresa de e-mail si numărul de telefon; pentru a putea fi contactat de SALICE pentru orice întrebări sau informații privind produsele comercializate, se colectează numele, prenumele si adresa de e-mail; in scop de marketing, se colectează numele, prenumele si adresa de e-mail.

SALICE poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri tehnici) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site si pot fi folosite de către SALICE pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi.

SALICE poate sa colecteze involuntar si informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.salice.ro cum ar fi adresa IP. SALICE nu va utiliza astfel de informații pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu va face publice astfel de informații, altfel decât in condițiile descrise in prezenta Politica de Confidențialitate;

Site-ul WWW.SALICE.RO este afiliat cu Facebook. Blocarea încărcării tuturor fișierelor de tip cookie va conduce si la blocarea acestor comunicări din partea Facebook sau ale partenerilor.

SALICE va prelucrează datele cu caracter personal in următoarele scopuri si temeiuri legale: in scopul executării contractului: pentru a asigura accesul acestuia la serviciu, in vederea validării, expedierii si facturării comenzilor către acesta sau pentru rezolvarea anularilor ori a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta; in baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile SALICE sau produsele comercializate, la cererea sa voluntara; in baza consimtământului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic;

Prin vizitarea site-ului, prin crearea contului sau a completării formularelor de contact ori de solicitare informații pentru produs, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimțământul ca SALICE sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si cu a prevederilor naționale in vigoare;

SALICE prelucrează datele in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizează in scopuri determinate, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi reținute doar pe perioada de timp necesara îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securității si integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fără măsuri de precauție adecvate.

SALICE implementează masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale si naționale in vigoare. Pentru protejarea informațiilor colectate in scopurile menționate de la Membru sau Client, Salice.ro utilizează certificarea Secure Sockets Layer (SSL).

SALICE nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului WWW.SALICE.RO, cu excepția angajaților autorizați si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele SALICE sau in cazul in care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legala a SALICE sau a angajaților ori contractorilor/paretenerilor acesteia. SALICE, împreuna cu colaboratorii săi (persoane împuternicite), își asumă responsabilitatea implementării unor masuri tehnice si organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității si securității datelor cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are, ca persoana vizata, următoarele drepturi in raport cu SALICE, ca operator de date cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a obține o confirmare din partea SALICE ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective si la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, însa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul Membrului sau Clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fora intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea SALICE.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a solicita sa fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa își retragă consimțământul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrării si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat in cazul in care Membrul sau Clientul contesta exactitatea datelor prelucrate de SALICE, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea; in cazul in care SALICE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța; in cazul in care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale SALICE prevalează asupra celor aparținând Membrului sau Clientului.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP).
In situația in care se considera ca drepturile prevăzute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod Postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.11, Membrul sau Clientul se va adresa SALICE, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, cod poștal 400230, jud. Cluj sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa [email protected].
SALICE utilizează platforma MailChimp pentru pentru transmiterea mesajelor de marketing-newslettere. MailChimp se declara a fi in conformitate cu Regulamentul 679/2016 si oferă posibilitatea renunțării in orice moment la abonarea la newsletter.

Datele cu caracter personale procesate de SALICE sunt reținute pentru o perioada cuprinsa intre 1-3 ani, in funcție de scopul colectării datelor personale, după cum urmează: datele furnizate prin intermediul formularului de comanda vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectării, datele furnizate pentru crearea unui cont vor fi reținute pentru o perioada de 3 ani de la ultima logare a Membrului, datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informații pentru produs pentru o perioada de 1 an de la momentul colectării iar datele prelucrate in scop de marketing pentru o perioada de 3 ani, calculata de la momentul oferirii consimțământului expres al persoanei in cauza.
Anterior expirării termenului de 3 ani valabil pentru comunicări de marketing, SALICE își rezerva dreptul de a contacta persoana vizata in vederea reînnoirii consimțământului in scop de marketing.

SALICE nu promovează SPAM-ul, obligându-se ca datele colectate ale Clientului sau Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului sau Clientului vreunui terți neimplicat in îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile art. 6.15. va face situația in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de către organele abilitate in cazurile prevăzute de reglementările in vigoare la data producerii evenimentului.

Daca SALICE va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publica respectivele modificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează si modul in care le utilizează.